NieuwsbriefSoso Lobi | Sponsers

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Jaarlijks ondersteunen zij enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol Kernwaarden die zij hanteren zijn: Waardigheid, Zingeving en  Autonomie.

Website: www.fondssluytermanvanloo.nl

Stichting het R.C. Maagdenhuis

De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep. De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen. Het Maagdenhuis probeert zijn missie te verwezenlijken door een goed contact met maatschappelijke organisaties en door samenwerking met andere fondsen.

Website: www.maagdenhuis.nl

Het Oranjefonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's. Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. Ze willen: ontwikkeling en vernieuwing op hun werkterrein mogelijk maken; uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen; voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Website: http://www.oranjefonds.nl

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, 'Liefde is het Fondament', aan de Keizersgracht te Amsterdam. Zij ondersteunen uit de opbrengst van hun vermogen initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Stichting RCOAK kent een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. Hiermee behoort de Stichting tot de oudste charitatieve vermogensfondsen in Nederland.

Website: http://www.rcoak.nl

Skanfonds

Skanfonds schept kansen voor mensen in kwetsbare situaties. Zij helpen initiatieven op weg die hen krachtiger maken. En die ervoor helpen zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Die initiatieven steunen zij met geld en hun expertise. Geïnspireerd door hun katholieke wortels staan zij voor een hechte samenleving waarin ieder mens telt en meedoet. Dat bereiken zij door om te zien naar elkaar. En door oog te hebben voor wat mensen wél kunnen. Dat is het begin van een rechtvaardige wereld.

Website: http://www.skanfonds.nl

VSB Fonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Zij beogen daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Zij brengen deze missie in de praktijk door bij het toekennen van donaties de volgende algemene doelstellingen na te streven: Ontmoeten, Participeren, Bewustzijn en Inspireren.

Website: https://www.vsbfonds.nl